Provformer viltspår

Ordinarie Viltspårprov.
Ett ordinarie prov ska vara utlyst i förväg i
Klubbens tidning, webbplats eller SKK Start, med dag och plats angiven och i så god tid att det nått ut till medlemmarna i god tid innan anmälningstiden utgått. Väljer arrangören att begränsa antalet deltagare eller ge vissa raser förtur ska detta framgå av provets utan-nonsering. Ett ordinarie prov kan arrangeras under maximalt 4 dagar. Hund kan endast startas en gång per provtillfälle.


Rörligt viltspårprov
Prov som genomförs på tid och plats som
fastställs av arrangerande specialklubb.
Provdagen skall vara fastställd minst fem dagar före start. Hund får starta flera gånger under samma period vid rörligt prov. Dock får hund inte starta mer än en (1) gång samma dag.
Ett rörligt prov kan vara upp till maximum
en kalendermånad.